Soovitatav, 2024

Toimetaja Valik

Baili ja Bondi vahe

Kuriteo süüdistatava vahistamise ja vangistamise korral tuleb süüdistatav esitada kohtunikule, kes annab oma otsuse süüdistatava kautsjoni korralduse kohta. Mõistet "kautsjon" võib kirjeldada kui süüdistatavale, kes süüdistatakse kuriteo eest, süüdistatakse julgeolekut.

Seevastu viitab võlakiri lepingule, mille puhul kolmas isik, st võlakirjaagent või võlakirjaomanik sõlmib lepingu, vastutab süüdistatava võla ja kohustuse eest. Mõlemad mõisted on enam-vähem omavahel seotud. Samas on kautsjoni ja võlakirja vahel väga suur erinevus, mida käesolevas artiklis üksikasjalikult selgitatakse.

Võrdluskaart

Võrdluse alusBailBond
TähendusBail tähendab, et süüdistatav on ajutiselt vabastatud, ootab kohtuprotsessi, tagades kindla summa tagatisena, et tagada tema tulevane kohtumõistmine.Võlakiri tähendab võlakirjaomaniku lubadust kautsjoni eest tasuda, kui kostja ei ilmu kohtusse.
TasutudKostja või keegi tema nimel.Bail võlakiri
KaalumineRahaKolmas isik vastutab süüdistatava võla ja kohustuse eest.
RahaTagastatakse kohtuprotsessi lõpus.Ei tagastata.
MaksumusVähemVõrreldes kõrge

Baili määratlus

Mõiste "kautsjoni" all mõeldakse meist vabastamist, politsei vahi alla võtmist ja usaldamist selle isiku isiklikule hooldusõigusele, kes garanteerib osakonnale kohtuvaidluse, et vajadusel vastata süüdistusele. See on kohtu heakskiit, mis lubab süüdistataval olla vangistuses, vajaliku koguse ja vajalike tingimuste täitmise eest.

Peenemates tingimustes on kautsjoni kokkulepe, kus süüdistatav isik annab juriidilisele asutusele kirjaliku kinnituse, et ta ilmub kohtusse kuni menetluse lõpetamiseni kohtuasja suhtes ja järgib tingimusi sätestatud lepingus.

Lisaks tuleb tagatisraha eest deponeerida kindel summa, mis tagastatakse isikule, kui ta täidab tingimusi hoolikalt ja see kaotatakse, kui isik ei täida lepingus sätestatud tingimuste täitmist ilma mõistliku põhjuseta.

Ennetav kautsjon, mille annab kohtuistungikohtu või kõrgem kohus, süüdistatavale, kes tajub vahistamist mittekasutatava kuriteo toimepanemise eest, kuid politseiametnikud ei ole veel vahistatud.

Bondi mõiste

Võlakirju võib mõista kui formaalset kirjalikku kokkulepet, mille on nõuetekohaselt allkirjastanud kostja ja käendaja kindla summa tasumiseks, kui kostja ei ilmu määratud kriminaalmenetluses kohtusse ettenähtud kuupäeval ja kellaajal. See on mehhanism, mida kasutatakse süüdistatava vabastamiseks, oodates politsei eestkosteõigust kriminaalsüüdistuse menetlemisel.

Võlakiri on tegelikult võlakirjade isiku kohustus täita võlg, kui süüdistatavad ei täida kohtusse ilmumist. Kostja maksab võlakirjaomanikule koos tagatisega 10% intressi väärtusest.

Baili ja Bondi põhilised erinevused

Väärtpaberi ja võlakirja vahelist erinevust saab teha selgelt järgmistel põhjustel:

  1. Bail tähendab, et süüdistatav ajutiselt vabastatakse kohtumenetlust ootaval tingimusel, et kindel summa antakse hoiule asjakohasele asutusele, et tagada kohtusse ilmumine. Vastupidi, võlakiri tähistab käenduslaenu, st võlakirjade isik kohustub hüvitama tekitatud kahju, kui kostja ei ilmu kohtusse, kui seda kutsutakse.
  2. Kautsjoni eest tasub tasu kostja või keegi tema nimel, näiteks sõbrad või perekond. Erinevalt sellest maksab võlakirja tasu kautsjoniomanik, kes tegutseb lepingu käendajana.
  3. Kautsjoni puhul on lubatud kohtu poolt kindlaks määratud tasu, samas kui võlakiri on kättesaadav ainult siis, kui usaldusväärsust omav kolmas isik võtab vastutuse süüdistatava võla ja kohustuse eest.
  4. Kautsjoni summa tagastatakse kostjale kohtuprotsessi lõpus, kui kõik kohtumenetlused on täidetud. Teisest küljest ei maksta tasu eest osutatud teenuste eest makstud summat tagasi.
  5. Kautsjoni suurus on võlakirjast suhteliselt väiksem, sest see ei hõlma intressi.

Järeldus

Süüdistatava vahistamise ja kinnipidamise põhieesmärk on tagada kohtusse ilmumine, kui teda kutsutakse kohtusse. Kui see süüdistatav kuritegu tunnistab ja talle mõistetakse vangistus, peab ta olema sama kohal.

Kui süüdistatav isik võib kohale ilmuda ilma vangistamata, tundub ebaõiglane hoida teda politsei vahi all enne, kui on tõendatud, et kuritegu on tema poolt toime pandud. Võlakiri ja võlakiri on kaks kostjale kättesaadavat alternatiivi. Kuigi raha võlakirju nimetatakse kautsjoniks, nimetatakse käendusvõlakiri kui võlakirja.

Top