Soovitatav, 2022

Toimetaja Valik

Erinevus kutse ja orderi vahel

Kutsumine on juriidiline teade, mis on välja antud nii tsiviil- kui ka kriminaalmenetluse puhul, milles kohus määrab isikule kas kohtusse ilmumise või dokumendi esitamise ettenähtud ajal ja kohas. Teisest küljest on vahistamismäärust kirjeldatud kui kohtuniku või kohtuniku väljaantud juriidilist dokumenti, mis annab politseiametnikule õiguse teha vahistamist, otsida või arestida ruume või võtta meetmeid seoses õigusemõistmisega.

Lühidalt öeldes on mõlemal õiguslikul dokumendil sama eesmärk, kuid üksteisest erinevad üksteisest selles mõttes, et nende kahe praktiline mõju ei ole sama. Lugege see artikkel läbi, kus me oleme selgitanud erinevust kutse ja orderi vahel.

Võrdluskaart

Võrdluse alusKutsugeOrder
TähendusKohtukutse tähendab õiguskorda, mille kohtuametnik annab kohtumenetluse suhtes kostjale või tunnistajale.Tehingukorraldus on kohtu väljastatud luba, mis lubab politseiametnikul teostada toimingut, mida nende reguleerimisala ei hõlma.
SisaldabJuhend näidata või esitada kohtule dokument või asja.Politseiametnikule lubatakse süüdistatav kinni pidada ja esitada kohtusse.
AdresseeritudKostja või tunnistajaPolitseinik
EesmärkTeatada isikule kohtusse ilmumise õiguslikust kohustusest.Süüdistatakse kohtusse, kes on kohtukutse eiranud ja mitte ilmunud.

Summoni mõiste

Õigupoolest on kohtukutse kohus, mille kohus on välja andnud kohtumenetluses osalevatele isikutele ja mis sisaldab kohtusse ilmumise või dokumendi / asja esitamise korraldust. Seda võib seletada juriidilise dokumendina, mis esitatakse kohtule, st kostjale või tunnistajale.

Kui kohtuasi algatab hageja (kannatanu), kostja (süüdistatava) vastu, toimetatakse kohtukutse kätte. Kohus annab kostjale kohtukutse, et teatada, et teda kaevatakse, tagades õiglase kohtumõistmise. Seda antakse ka teistele isikutele, kes on asja otseselt või kaudselt seotud.

Kohtukutse on kirjalikult koostatud kahes eksemplaris, mille on nõuetekohaselt allkirjastanud asjaomase kohtu eesistuja või kõrgema kohtu volitatud ametnik.

Kohtukorraldaja või kohtuametnik või mõni muu isik, kes on riigiteenistuja, edastab kutse kostjale. Tunnistajale välja antud kohtukutse toimetatakse talle kätte registreeritud posti teel, kus tunnistaja peab allkirjastama kinnituskirja kutse kättesaamisel.

Määruse määratlus

Terminiga tähistame me kohtuniku või kohtuniku antud kirjalikku luba, mis võimaldab politseiametnikul täita konkreetse toimingu, mida muidu nimetatakse ebaseaduslikuks, kuna tegu on kodanike põhiõiguste vastu. Seda õigust kasutatakse selleks, et kinni pidada, otsida ruume, arestida vara või teostada sellist tegevust, mis on vajalik õigusemõistmise reguleerimiseks.

Tellimus väljastatakse ettenähtud vormis kirjalikult, mille eesistuja on nõuetekohaselt allkirjastanud ja sisaldab kohtu pitsatit. Sellel on õiguskaitseametniku nimi ja nimetus, kes seda täidab ning sisaldab ka vahistatava isiku nime ja kirjeldust. Lisaks täpsustab see süüteo.

Peamised erinevused kutse ja orderi vahel

Allpool toodud punktid on asjakohased seoses kutse ja orderi vahelise erinevusega:

  1. Kutse võib mõista kui kohtunik, kelle eesistujaks on kostja või tunnistaja või mõni muu asjaga seotud isik. Vastupidi, vahistamismäärust kirjeldatakse kirjaliku volitusena, mille on välja andnud kohtunik, st kohtunik või kohtunik, kes annab politseiametnikule õiguse õigusemõistmise teostamiseks.
  2. Kohtukutse sisaldab kohtumäärust kohtusse ilmumiseks või dokumendi või asja esitamiseks, mille täitmata jätmise tulemusel antakse selle isiku suhtes käskkiri. Vastupidi, käskkiri on õiguskaitseametnikule ametlik volitus süüdistatava vahistamiseks ja kohtu ette esitamiseks.
  3. Kohtukutse adresseerib kostja või tunnistaja või mõne muu asjaga seotud isiku, samas kui käskkiri on suunatud politseiametnikule.
  4. Kohtukutse eesmärk on teavitada isikut juriidilisest kohustusest kohtusse ilmuda. Erinevalt sellest, et order on välja antud eesmärgiga viia kohtusse süüdistatav, kes ei ole kohtusse ilmunud ka pärast kutsumist.

Järeldus

Kutse ja käskkiri on kaks juriidilist dokumenti, mis sisaldavad kirjalikku korraldust, mille kohus esitab pärast kohtuasja registreerimist, mis kohustab dokumendis nimetatud isikut kohtusse ilmuma ettenähtud kuupäeval.

Esiteks väljastab kohus isikule kohtumenetluse kohta väljakutsumise, mis piirab teda kohtuniku ette ilmumiseks ettenähtud ajal ja kuupäeval või muul juhul kohus selle isiku vastu.

Top